Garantie

Garantiebepalingen

Leveringscondities:
Gedurende de montage dient de gehele werkplek plus 2 meter rond de werkplek geheel vrij te zijn van enig obstakel, met uitzondering van begroeiing. Tijdens de montage dient ons kosteloos geaard (220V) stroom ter beschikking te worden gesteld. Een stroompunt dient maximaal 10 meter van de werkplek gelegen te zijn. Wij Overkappen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadigingen aan op de werkplek gelegen goederen.

Garantie:
Wij Overkappen verleent aan de klant een garantie, waarbij zij zich verbindt om schade aan door “Wij Overkappen” rechtstreeks aan de klant verkochte en geleverde nieuwe producten ten gevolge van gebreken in de fabricage en/of als gevolg van de wijze van plaatsing conform de hierna genoemde regeling te herstellen.
– glas,
– dichtingsprofielen,
– assemblage elementen,
– montage elementen.

Voorwaarden voor de hierboven genoemde garanties zijn:  
5 Jaar afbouwende garantie op de coating aangebracht op de aluminium constructie.
Indien blijkt, dat er zonder toestemming van Wij Overkappen, in de aluminiumconstructie geboord is, vervalt de garantie.
1 jaar garantie op de verlichting met uitzondering van de lichtbronnen.

1. De belanghebbende moet in het bezit zijn van een door Wij Overkappen aan hem/haar uitgegeven garantiecertificaat.
Het garantiecertificaat is op naam en niet overdraagbaar.
2. Garantie reclamaties dienen binnen de gestelde termijnen schriftelijk bij Wij Overkappen te worden gemeld.
3. Alle facturen van Wij Overkappen aan de belanghebbende moeten door laatstgenoemde volledig zijn voldaan.
4. De belanghebbende mag eigenhandig geen enkele wijziging aan het geleverde hebben aangebracht, noch enige wijziging door een derde
hebben doen aanbrengen.
5. De belanghebbende dient Wij Overkappen te allen tijde in de gelegenheid te stellen het geleverde te inspecteren.

Geen garantie wordt verleend in geval van: 
– Onoordeelkundig gebruik van het product.
– Behandelen van het product met chemicaliën.
– Enig van buitenaf komend onheil.

De garantiekaart aan de ommezijde bepaalt de garantietermijn bij geval van corrosie.

Definitie van risicogebieden:

Gebaseerd op informatie uit handboek Kwaliteitseisen & Aanbevelingen voor Aluminium in de Bouw (opgesteld door Aluminium Center) en
richtlijnen uit het VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen.

Als agressief milieu worden projecten bedoeld welke worden blootgesteld aan verhoogde factoren zoals:
– Kustgebied. (tot een afstand van 10 km)
– Estuaria van grote rivieren. (tot op een afstand van 5 km)
– Stedelijk gebied. (met zeer belangrijke uitstoting van verbrandingsgassen)
– Industrieel gebied, in het bijzonder waar zware uitstoot is van chemicaliën, fluoriden, rookgassen en ertsstoffen.
– In de nabijheid van spoor- en tramverkeer. (i.v.m. vrijkomen van ijzer en koperdeeltjes van rail)
– Lokale sterke verontreinigingen.
– Zwembaden en waterzuiveringsinstallaties.
– Gebouwen in onmiddellijke omgeving van koeltorens, veehouderijen, vliegvelden,  papierfabrieken, koeltorens, tankstations….
– Alle gebieden met een chloride vervuiling van >300 mg per m2 en per dag.
– Alle projecten welke moeilijk bereikbaar zijn voor onderhoud of met een slechte oriëntatie. (ongunstig ligging op de zon en/of weinig beregening)